Stadgar

Antagna vid föreningens grundande: 910306

Reviderade: 920821, 960815, 970814, 000818, 010817, 090814, 110825, 120823, 150827, 170831, 200925, 230929

§ 1

Språkförskoleföreningen befrämjar samarbetet mellan språkförskolorna i Sverige.

Språkförskoleföreningen värnar om Språkförskolan som en behandlingsmetod för barn med grav språkstörning, där logoped och pedagoger verkar tillsammans enligt evidens och beprövad erfarenhet. (Definition av språkförskola, se § 4.)

Föreningen skall årligen ha två konferensdagar, arrangerade av medlemmar enligt ett rullande schema, i en geografisk turordning. I samband med dessa hålls årsmöte.

§ 2

Styrelsen väljs på minst två år. Styrelsen skall bestå av udda antal ledamöter, minst fem samt minst en suppleant och omfatta olika yrkeskategorier som arbetar på språkförskolor, d v s såväl logopeder som pedagoger. Det åligger styrelsen att värna om språkförskolorna i landet, att ansvara för föreningens budget samt att vara ett stöd för konferensarrangören.

§ 3

Föreningens firma tecknas tillsammans av föreningens ordförande och kassör. Det ska inkluderas i årsmötesprotokollet att föreningens firma tecknas tillsammans av föreningens ordförande och kassör.

§ 4


Definition

En språkförskola tar emot barn med primär grav språkstörning.

• i specifikt språkstimulerande syfte

• i daglig förskoleverksamhet

• i liten barngrupp med hög personaltäthet, bestående av ett arbetslag med logoped och pedagogisk personal

• i särskilt anpassade kommunikativa miljöer (SAK)

Kvalitetsbeskrivning

En språkförskoleavdelning med segregerad barngrupp bör ta emot högst åtta barn.

En språkförskoleavdelning med integrerad barngrupp bör ta emot högst 12 barn varav högst sex barn med språkstörning.

I segregerad barngrupp rekommenderas en heltids logopedtjänst. Vid mindre antal barn är det möjligt att reducera logopedtimmarna procentuellt, dock lägst till halvtidstjänst. Beträffande pedagoger rekommenderas tre heltidstjänster, besatta med förskollärare/specialpedagoger. Vid mindre antal barn i gruppen är det möjligt att reducera antalet tjänster, dock lägst till två.

I integrerad barngrupp rekommenderas 75% logopedtjänst. Antalet logopedtimmar kan reduceras, dock lägst till en halvtidstjänst, beroende på antal barn. Beträffande pedagoger rekommenderas fyra heltidstjänster, besatta med förskollärare/specialpedagoger. Vid mindre antal barn med grav språkstörning kan antalet högskoleutbildade pedagoger reduceras, dock lägst till tre av fyra pedagoger.

§ 5


Styrelsen beslutar om medlemskap. Har språkförskolan flera avdelningar får varje avdelning medlemskap.

Redan antagen medlem som inte uppfyller ovanstående rekommendationer kan bli föremål för granskning och uteslutas om styrelsen finner skäl för detta.

§ 6


Den språkförskola/språkförskoleavdelning som vill bli medlem i Språkförskoleföreningen ansöker skriftligt till styrelsen om detta. Ansökningsblankett skrivs ut från hemsidan.

Medlemskap avser ej enskild person.

Utträde ur föreningen meddelas styrelsen skriftligt senast 30 juni.

§ 7


Årsmötet bestämmer medlemsavgiften. Varje erlagd medlemsavgift ger en röst vid omröstningar. Medlemsavgiften skall erläggas varje år. Vid utebliven betalning anses medlemskapet avslutat och ny ansökan krävs för medlemskap. För att anmälan till konferensdagarna skall kunna beaktas måste medlemsavgiften vara betald.

§ 8


Kallelse till årsmötet skall ske senast fyra veckor innan detta äger rum.

§ 9


Motioner till årsmötet skall vara inlämnade till styrelsen med en kort motivering senast den 31 maj och skall av styrelsen därefter skickas ut till samtliga medlemmar/avdelningar.

Det åligger varje medlem/avdelning att ta del av motionerna och förbereda sin röst inför årsmötet.

§ 10


Årsmötet har beslutanderätt oavsett antalet deltagare.

§ 11


Icke medlemmar i Språkförskoleföreningen kan deltaga i konferensen som gäster i mån av plats och till en kostnad som bestäms av konferensarrangören.

§ 12


Ändring av föreningens stadgar fordrar beslut av årsmötet med 2/3 majoritet.

§ 13


Protokollen över styrelsemötena skall numreras och sparas digitalt, på ett sådant sätt att kommande styrelser kan ta del av desamma.