Vad är en språkförskola?

En språkförskola tar emot barn med grava, primära språkstörningar. Med primär språkstörning menas att barnet inte har något annat funktionshinder som till exempel en hörselskada eller en utvecklingsstörning som kan förklara språkstörningen. För att få komma till en språkförskola måste man ha remiss från logoped.

På språkförskolan går barnet i en liten barngrupp med hög personaltäthet. Vid förskolan finns även en eller flera logopeder samt tillgång till psykolog, kurator, ibland även sjukgymnast och arbetsterapeut.

Språkförskolan erbjuder språkträning under hela dagen, dels individuell träning med logoped, dels språkträning i grupp. I alla dagliga aktiviteter smygs språkträningen in på ett lekfulltsätt i exempelvis leken, matsituationen, vid påklädning. En viktig uppgift för personalen är att stärka barnens förmåga till kommunikation och gemensam lek.

För att stärka talet och ge barnen en möjlighet till kommunikation använder man sig av TAKK, tecken som alternativ eller kompletterande kommunikation, eller stödtecken (TSS) i all verksamhet vid språkförskolan. Stödtecken ger barnet en möjlighet att kommunicera på ett sätt som motsvarar barnets mentala utvecklingsstadium, trots svårigheterna med talet.

De flesta barn som går på språkförskola är 4-6 år. På en del håll erbjuder man även förskoleklass, d v s verksamhet för 6-åringar inom skolans ram.

Ibland fungerar språkförskolan som en integrerad avdelning, där hälften av barnen har en normal tal- och språkutveckling medan de övriga har en språkstörning.

Språkförskoleföreningens medlemsregister och stadgar hittar du under fliken Medlemskap och styrelse.