Handledarböcker

Bryntse, Ann-Marie och Palmkvist, Anita

Trulle – lärarbok, 40-62284-3, 112s. 

Trulles arbetsbok, 40-62283-5, 48s.

Trulle – storbildsbok, 40-62285-1, 16s.

Trulles ABC, 40-62660-1, 120s.  En bok att läsa och skriva i.

Trulles bokstavsplanscher, 40-62662-8, 28st. Bilder och rim från Trulles ABC.

Trulles årstidsböcker, 40-62758-6, 4-pack, 16s. Böcker barnen kan läsa själva i.

Trulleböckerna ingår i en serie som kallas språkstegen. Böckerna bygger på de fem stegpinnarna rim, meningar, ord, stavelser och ljud. Man börjar med helheten i språket och delar upp det i allt mindre delar.

Tillsammans med trollet Trolle stimuleras barnen till att leka in den språkliga medvetenheten.

Trulleböckerna är utgivna av Gleerups förlag, Box 367, 201 23 Malmö, kundtjänst 040-20 98 10. Fax 040-12 71 05. Info hela dygnet 020-999 333.

Hemsida: www.gleerups.se.

Centerhjelm-Jogeroth

Vägen till språket

Språk, rörelser, känslor och alla sinnen utvecklas sida vid sida. Att dagligen träna barnet med hjälp av roliga och enkla lekar, är att göra det en ovärderlig tjänst inför läs- och skrivinlärningen. Boken innehåller många praktiska övningar som stimulerar språkutvecklingen. 224 sidor. Förlag Almqvist & Wiksell/ Liber 1988.

Englund

Lek med ljud och ord

Att leka med språket på olika sätt ger en god grund för senare läsutveckling. I arbetshäftet ”Lek med ljud och ord” förekommer övningar av typen. Hur många ljud finns det i orden? Vilka ord låter lika i början – slutet. Lyssna efter rimord. Varje avsnitt innehåller också förslag till lekar, som underlättar innan man börjar arbeta i häftet. Enkel och tydlig information till läraren finns i början av häftet under rubriken ”Gör så här”. 32 sidor. Almkvist & Wiksell. 

Fajersom och Rehnvall

Språklig medvetenhet

Teori och praktiska övningar. Långt ifrån alla elever är språkligt medvetna när de börjar skolan. Språklig medvetenhet innebär att kunna bortse från ords betydelse och istället se till ordets form. Denna handbok innehåller stimulans- och träningstips och goda idéer om hur barns språkliga medvetenhet kan övas upp. Boken vänder sig till alla som arbetar med att utveckla barns språk. Bok och bildhäfte 60+10 sidor. Ekelunds Förlag 1992. 

Hård, Margareta och Gustavsson, Ninni

Språklek för små och yngre barn

Språkverkstad för 5-6-åringar

Material att använda direkt i arbetet på en barnstuga eller i skolan. Innehåller tips och praktiska exempel. Beställes från Vedevågs skola, Kvarnbackavägen 1, 711 72 Vedevåg, tfn 0581-260 40 eller 264 02..

Höyen och Lundberg

Dyslexi

Med utgångspunkt i de trettio vanligaste frågorna om dyslexi behandlar författarna ämnets olika aspekter – från hur dyslexi egentligen definieras, dess orsaker, förekomst och speciella kännetecken till diagnostisering och pedagogiska åtgärder. Stor vikt har lagts vid att redovisa rön inom dyslexiforskningen, som kan vara av värde i klassrummet. 320 sidor. Boken utgiven av Natur & Kultur 1992. 

Johansson

Rim och ramsor

Boken genomsyras av Waldorfpedagogikens helhetssyn på barnet och språkutvecklingen. Författarna har strukturerat ramsorna utifrån innehållet och hur de påverkar barnen. Den ”ramscirkel” han beskriver har rubrikerna: Tanke, Känsla, Rytmik, Motorik och ”Social”. Från denna grund ges ett enkelt och konkret material som hjälp och stöd i arbetet med barns språkutveckling. 48 sidor. Boken ingår i Smaragdserien och är utgiven av Almqwist & Wiksell 1990.

Jordal

Funktionel undervisning – sprogets betydelse for indlerning

Denna bok rekommenderas fortfarande och vänder sig till specialpedagogutbildningar, men kan också vara en handbok för varje pedagog som stöter på barn med språksvårigheter. 224 sidor. Gjellerups Förlag, Danmark 1975. Beställ boken från en bokhandels utlandsavdelning.

Juhlin

Tala ut

Här finns verser och ”snackor”, spel, sketcher, övningar och goda råd som hjälper och stimulerar barn i deras tal- och språkutveckling. Det finns övningar för små och stora grupper och för enskilda barn. Boken vänder sig till låg- och mellanstadielärare, föräldrar och talpedagoger. 199 sidor. Boken är utgiven av Almqvist & Wiksell 1988.

Madison, Sigrid

Läkande läsning och skrivning

En handbok om dyslexi. Boken beskriver arbetet med att utveckla metoder att behandla dyslexi. Grundidén är att det går att kompensera handikappet för alla som är motiverade och känner eget ansvar. Boken är avsedd att användas i utbildning och fortbildning av specialpedagoger, talpedagoger och flera som arbetar med elevvård. 312 sidor. Folksams Förlagsservice. 

Moodée, Christina och Ekström, Susanna

Språk (arbeta i förskola och i fritidshem)

Nyman-Johansson, Märta

Språkljudslek i förskolegrupp

Ett material där barnen i lek och genom bild, rörelse och ljud, lär sig att identifiera bokstavsljuden, språkets byggstenar. För barn som inte kan producera alla språkljud ger leken en mångfald av övningstillfällen i gruppen och det enskilda barnet fokuseras inte i sina svårigheter.Materialet består av Konsonantbilder, Vokal-bilder, Kortlek och en handledning för genomförande av gruppleken. Delarna kan köpas var för sig. 

Utgivare är GraFon, Hesselby Gård, 705 91 Örebro, ordertel och fax 019-22 62 96.

Rudberg (red.)

Barns tal- och språksvårigheter

En grundläggande bok – ett ”uppslagsverk” vad gäller barns sinnesutveckling. Här behandlas bl.a. försenad språkutveckling, läs- och skrivsvårigheter, artikulationsstörning och invandrarbarnens språksituation. Boken vänder sig främst till lärare, såväl grundskollärare och specialpedagoger som hemspråks- och svensklärare. 104 sidor. Studentlitteratur 1992. 

Sandström

Ljudlek

Häftet innehåller förberedande övningar inför läsinlärningen. Det tränar i att uppfatta språkets struktur – att kunna bortse från betydelser och höra hur ordet låter. Den språkliga medvetenheten stimuleras. Med bilder och ord får barnen rimma och lyssna på ljud, spela rimdomino, rimmemory, ljuddomino och ljudmemory – alla lekar som gör språket spännande. 46 sidor. Natur & Kultur. 

Svensson, Anna-Karin

Språklekar, Studentlitteratur.

Torneus

På tal om språk

Boken behandlar barns språkliga utveckling. Den vänder sig först och främst till lärare i förskolan, lågstadiet och övriga grundskolan – och är dessutom användbar i lärar- och psykologutbildningarna. Hur utvecklas barns språkliga medvetande? Vilken betydelse har olika sidor av språklig medvetenhet för läs- och skrivutvecklingen? Kan man hjälpa barn att utveckla språklig medvetenhet? Sådana frågor tar boken upp. 72 sidor. Almqvist & Wiksell 1986.

Lekar och övningar

Häftet kan användas för att stimulera den språkliga medvetenheten. De är avsedda för övergången förskola/lågstadium. 31 sidor. Almqvist & Wiksell 1986. 

Westerlund och Segnestam

Tankar och övningar kring barns tal och språk

Boken handlar om barns språk och tal ur olika aspekter. Här finns övningar t.ex. för språklig medvetenhet, auditiv perception, munmotorik, uttal, grammatik, barnstammning. Mer teoretiska kapitel är t.ex. tal- och språkutveckling, samtalets betydelse, högläsning som språklig stimulans och flerspråkighet. Författarna är logopeder. 128 sidor. Almkvist & Wiksell 1988.