Studier och forskningsrapporter

Alm, M

Anpassning av läromedel i åk 1 till språkstörd elev med inlärningsproblem

Uppsats för 80 poäng. Beställes från Högskolan i Karlstad, handikapp och språk, 651 88 Karlstad, tfn 054-83 81 90 , fax 054-83 23 12.

Andersson, R, Norén, E och

Vigourox, A

Arbetsrapport nr 1 i forskningsprojektet Samarbete habilitering, barnomsorg, hem och skola; modell för kontinuitet i språkträning av barn med uttalade inlärningsproblem.

Innehåll: Språkträning av barn inom förskolan, Kontinuitet i språkträning från förskola till skola, Kontinuitet i språkträning från specialförskola till specialskola.

Gul rapportserie. Beställes från Högskolan i Karlstad, handikapp och språk, 651 88 Karlstad, tfn 054-83 81 90 , fax 054-83 23 12.

Anker, Britt och Föhrer, Ulla

Språkförskola – rapport från en utvärdering

Denna rapport är en vetenskaplig utvärdering av en treårig försöksverksamhet med en lokal-integrerad språkförskola för gravt språkstörda barn i Stockholms stad. Författarnas förhoppning är att denna utvärdering kan tjäna som en modell för fler språkförskolor i Sverige. Tryckt 1989. Beställs genom Stockholms Socialförvaltning, FOU-byrån, 106 64 Stockholm. Tfn 08-58 86 82.

Bergh-Gustavsson, M och Lavsund, M

Läsförberedande språklekar

Folke Bernadotthemmet, Uppsala

Cardesjö, Björn och Gustavsson, Björn

Barn med koncentrationssvårigheter

Eriksson, B-M

Språkförskola

Målsättningen med forskningen är att utveckla och utvärdera en språkförskola i Örebro län. Hörskolan, Foniatriska avdelningen, Regionsjukhuset i Örebro (RSÖ).

Gillberg, Christopher

Dyslexi – vad är det? tryckt -94.

Gustavsson, Björn och Hugo, Solbritt

Full fart i livet

Sambandet mellan motorik, syn- hörselintryck och språkläsutveckling.

Hagstrand, Petra

Barn med tal och språkstörningar – en kartläggning

En kartläggning av antalet barn med uttalade kommunikationssvårigheter inom Malmöhus län.

Planeringberedningen i södra regionen, rapport 6 1991.

Hellstrand, Kerstin

LUVA-projektet 1991-92 – Rapport från ett år med en nybörjarklass på Hällsboskolan

LUVA-projektet 1991-95 – Rapport från fyra års arbete med en nybörjarklass på Hällsboskolan

Rapporterna beställs från Hällsboskolans Resurscenter, tfn 08-592 581 21.

Höien, Torleiv – Lun

Dyslexi, tryckt-91. 

Läsning och lässvårigheter, tryckt -88. 

Högsten, Margit

Hällsboelever – en uppföljning

En rapport om vad som hänt de elever som fått sin undervisning på Hällsboskolan 1969-1992. Mycket bra upplagd. Statens institut för handikappfrågor i skolan, SIH 1994.

Johansson, Irene

Språkutveckling hos handikappade barn 1

Studentlitteratur 1988. Beskriver tidig språkstimulering av barn med Downs syndrom (mycket tillämpbart för språkstörda)

Språkutveckling hos handikappade barn 2

Ordstadium – textbok

Språkutveckling hos handikappade barn 2

Ordstadium – bilderbok

Läs- och skrivprocessen hos barn med Downs syndrom

Forskningsrapport 93:5, Forskningsrapport 93:6, Forskningsrapport 93:7

Johansson, Irene och Ordqvist, M

Utanförskap eller delaktighet på dagis; barn med utvecklingsstörning och grav hörselnedsättning

Arbetsrapport 1 i ett forskningsprojekt. Grå rapportserie. Beställes från Högskolan i Karlstad, handikapp och språk, 651 88 Karlstad, tfn 054-83 81 90 , fax 054-83 23 12.

Johansson, Irene mfl

Arbetsrapport nr 3 i forskningsprojektet Samarbete habilitering, barnomsorg, hem och skola; modell för kontinuitet i språkträning av barn med uttalade inlärningsproblem.

Innehåll: Första året i skolan; kontinuitet i språkträningen, Nätverket som pedagogisk idé vid språkträning, Åtgärdsprogram m.m.

Gul rapportserie. Beställes från Högskolan i Karlstad, handikapp och språk, 651 88 Karlstad, tfn 054-83 81 90 , fax 054-83 23 12.

Johansson, M

Datorer för dyslektiker

Psykologiska institutionen, Stockholms universitet 1993.

Johansson, N-O

Samhällsutveckling och integrering. En studie i samhällsstrukturernas betydelse för barn med handikapp

Stockholms universitet, Socialhögskolan, rapport 2 1990.

Lagergren, Christina

Språklig medvetenhet hos förskolebarn, tryck 1992.

Larsson, Kjell

Verksamhetsberättelse från VI-projektet vid Hällsboskolan 1991-94

Röster från före detta elever vid Hällsboskolan.

Beställes från Hällsboskolans Resurscenter, tfn 08-592 581 21.

Lundgren, M

”Han är lite sen med talet, men det kommer! Barn är ju så olika”

Uppsats för 80 poäng. Beställes från Högskolan i Karlstad, handikapp och språk, 651 88 Karlstad, tfn 054-83 81 90 , fax 054-83 23 12. 

Nettelbladt, Ulrika

Språkstörda förskolebarn i verbalt samspel

Institutionen för logopedi och foniatri, Lunds universitet.

Peterson, Britt

Hör vad vi hör

En studie om kommunikation. Kan beställas hos Ekeskolan tfn 019-676 21 00.

Socialstyrelsen

Allmänna råd om LSS, Fritzes förlag, tfn 08-690 90 90

Stadler, Estler

Dyslexi: En introduktion, tryckt -94. 

Stenhammar, Ann-Marie

Du kan vara hund eller bebis! – En förstudie om livsvillkor för barn och ungdomar med grava språkstörningar

Svenska Röda Korset, 1996

Söderberg, Ragnhild

Barnets tidiga språkutveckling

Söderpalm, Ewa

Röst-, tal- och språkrubbningar.